Liên kết

Tham vấn giữa Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) với các tổ chức phi chính phủ cấp quốc gia và khu vực: Bước tiến mới trong hợp tác phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và phòng chống bạo lực đối với trẻ em

Ngày 21/11/2015, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 diễn ra tại Thủ đô Kua-la Lum-pơ, Ma-lay-xia, các nhà Lãnh đạo Cấp cao ASEAN đã thông qua Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em. Qua đó, tái khẳng định cam kết của ASEAN hướng tới việc xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong khu vực. Đây là hai bản Kế hoạch nhằm hiện thực hóa Tuyên bố ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em, trong đó đưa ra các biện pháp cụ thể cho các dòng hành động, bao gồm: (1) Phòng ngừa; (2) Các dịch vụ bảo vệ, can thiệp và hỗ trợ; (3) Khung pháp luật, hệ thống tố tụng và tư pháp; (4) Nâng cao năng lực; (5) Nghiên cứu và thu thập dữ liệu; (6) Quản lý, điều phối, giám sát và đánh giá; (7) Quan hệ đối tác và hợp tác; (8) Đánh giá và truyền thông.

Để triển khai thực hiện hai bản Kế hoạch này đòi hỏi sự phối hợp của các cơ quan, Bộ, ngành, các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ cấp quốc gia và khu vực....Trên cơ sở đó, từ ngày 29-30/3/2016 tại Thủ đô Băng cốc, Thái Lan đã diễn ra Cuộc họp tham vấn giữa Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) với các tổ chức phi Chính phủ quốc gia và khu vực.

Cuộc họp có sự tham gia của các đại diện ACWC, đại diện các tổ chức phi Chính phủ của 10 quốc gia thành viên và đại diện các tổ chức phi Chính phủ quốc tế và khu vực.

Tại Cuộc họp, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận tích cực và thống nhất đưa ra các nội dung hợp tác ở cả cấp quốc gia và khu vực, bao gồm:

- Thảo luận và xem xét các đề xuất, kiến nghị mà các tổ chức xã hội đã đưa ra nhằm thực hiện hai bản Kế hoạch;

- Tổ chức tham vấn quốc gia với các tổ chức xã hội, cơ quan, đối tác có liên quan trong đó có trẻ em;

- Kiến nghị tới Chính phủ các quốc gia thành viên phê chuẩn các văn kiện, chương trình quốc tế và khu vực có liên quan đến phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và phòng chống bạo lực đối với trẻ em; đề xuất, kiến nghị Chính phủ các nước xem xét việc phân bổ nguồn lực cho việc thực hiện Kế hoạch

- Khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, các khu vực tư nhân;

- Tăng cường chia sẻ thông tin và thu thập dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và bạo lưc đối với trẻ em;

- Nghiên cứu, rà soát hệ thống luật pháp, chính sách, chương trình liên quan;

- Xây dựng hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ;

- Xây dựng và thực hiện các chiến dịch truyền thông về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và phòng chống bạo lực đối với trẻ em; sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để mở rộng vùng phủ sóng và tiếp cận cộng đồng…

Cuộc họp kết thúc thành công, là một sự khởi đầu tốt đẹp cho những hợp tác giữa ACWC với các Tổ chức phi Chính phủ trong việc chung tay góp phần xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em trong khu vực.

Tại Việt Nam, hai bản Kế hoạch này đã được dịch ra tiếng Việt để dễ dàng tiếp cận. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Cuộc họp tham vấn của Mạng lưới ACWC quốc gia, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với vai trò là Cơ quan đầu mối, đã giới thiệu bản Kế hoạch hành động tới các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan thuộc Mạng lưới ACWC Việt Nam. Trong thời gian tới, nội dung và các biện pháp cụ thể sẽ tiếp tục được phổ biến rộng rãi tới các cơ quan, tổ chức có liên quan và trong cộng đồng. Qua đó, góp phần tăng cường phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong khu vực./.