Liên kết

Cuộc họp Ủy ban ASEAN thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ trẻ em (ACWC) lần thứ 13 3-5/10/2016 tại Singapore

Từ ngày 3-5/10/2016 tại Singapore đã diễn ra Cuộc họp Ủy ban ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em (ACWC) lần thứ 13. Tham dự cuộc họp có đại diện Ủy ban ACWC về quyền phụ nữ và và quyền trẻ em của 10 quốc gia thành viên ASEAN và Ban thư ký ASEAN.

Mục tiêu cuộc họp nhằm: (i) đánh giá việc thực hiện các hoạt động của ACWC giai đoạn 2012-2016; (ii) triển khai thực hiện Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em trong ASEAN; (iii) thảo luận và thông qua Kế hoạch hoạt động  của Ủy ban ACWC giai đoạn 2016-2020 để báo cáo lên các Bộ trưởng ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (AMMSWD) nhằm chuẩn bị cho các hoạt động hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Kết thúc cuộc họp, các quốc gia thành viên ASEAN đã hoàn thiện Kế hoạch hoạt động ACWC giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở các kết quả đạt được cũng như những nội dung cần tiếp tục đẩy mạnh ở giai đoạn trước, đồng thời đưa ra các sáng kiến mới phù hợp với Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em trong ASEAN. Kế hoạch được hoàn thiện với tổng số 33 hoạt động tập trung chủ yếu vào các nội dung: phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em; thúc đẩy quyền có quốc tịch của phụ nữ và trẻ em ASEAN; thực hiện Công ước quyền trẻ em trong ASEAN; ngân sách nhạy cảm trẻ; vấn đề tảo hôn và tăng quyền năng kinh tế và quyền cho phụ nữ…. Đồng thời, tại Cuộc họp, trên cơ sở kết quả hoạt động của Ủy ban ACWC thời gian qua, các đại diện ACWC cũng trao đổi về việc sửa đổi, bổ sung Điều khoản tham chiếu của ACWC theo hướng tăng cường vai trò của Chủ tịch Ủy ban và phù hợp hơn nữa với các quy định hiện hành của ASEAN.     

  Trong khuôn khổ Cuộc họp này đã diễn ra phiên họp mở với 4 đối tác bao gồm: UNICEF EAPRO, UN Women khu vực, Trung tâm nhân quyền Ateneo và Tổ chức UNHCR. Các đối tác và đại diện các nước đã chia sẻ các ưu tiên và các mối quan tâm chung nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai bên, phù hợp với Kế hoạch công tác 2016-2020. Bên cạnh đó, chiều ngày 5/10/2016 đã diễn ra cuộc họp giữa Ủy ban ACWC và Ủy ban ASEAN về Phụ nữ (ACW) với mục tiêu trao đổi về các ưu tiên hợp tác chung của hai Ủy ban trong thời gian tới, đặc biệt trong việc thực hiện sáng kiến về lồng ghép giới trong 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN.

Đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các nội dung của Cuộc họp. Đặc biệt, Việt Nam đã chia sẻ kết quả triển khai các hoạt động trong dự án do Việt Nam làm đầu mối giai đoạn 2013 -2016 về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN. Trên cơ sở đó, Cuộc họp đã nhất trí tiếp tục giao Việt Nam làm đầu mối mở rộng và triển khai dự án nói trên trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016 -2020 của Ủy ban ACWC, tập trung vào Thúc đẩy thực hiện quyền có quốc tịch của phụ nữ và trẻ em ASEAN thông qua đẩy mạnh triển khai Công ước CEDAW và Công ước CRC và góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN.