Liên kết

Kết quả Diễn đàn lao động di cư ASEAN (AFML) lần thứ 8

Diễn đàn lần thứ 8 năm nay được tổ chức với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho Chính phủ, tổ chức của người sử dụng lao động, tổ chức của người lao động trong 10 nước ASEAN, các tổ chức xã hội và đại diện các tổ chức quốc. Với tiêu đề “Thúc đẩy Cộng đồng ASEAN thông qua bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư”, Diễn đàn đã tập trung thảo luận hai chủ đề chính bao gồm: an toàn vệ sinh lao động và thanh tra lao động.

Nội dung của Diễn đàn năm nay được các đại biểu đánh giá cao vì đã đặt ra vấn đề cần chú trọng tới việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và tăng cường thanh tra lao động  cho đối tượng là người lao động di cư. Các đại biểu đã dành nhiều thời gian chia sẻ thông tin về việc làm thế nào có thể đảm bảo hơn nữa an toàn vệ sinh lao động cho người lao động di cư tại nơi làm việc, hạn chế mức thấp nhất tai nạn lao động xảy ra và cần tăng cường thanh tra lao động nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật lao động đặc biệt trong những ngành nghề sử dụng nhiều lao động di cư, những nghề độc hại nguy hiểm. Đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn đã chia sẻ các thông tin liên quan tới hệ thống chính sách cũng như việc thực hiện công tác chuẩn bị cho người lao động di cư đi làm việc tại nước ngoài thông qua cung cấp các kỹ năng cần thiết và nội dung an toàn lao động cho họ. Đây không chỉ là trách nhiệm thuộc về các cơ quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài mà còn ở chính người lao động. Ngoài ra, đoàn Việt Nam cũng thông tin thêm với việc thông qua Luật An toàn vệ sinh lao động (tháng 6/2015), so với  quy định hiện hành trong việc phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động và bảo vệ các quyền lợi của người lao động, nhất là đối với lao động tự do, Luật đã mở rộng đối tượng được áp dụng cho người lao động thuộc khu vực không có quan hệ lao động.  Điều này đã thể chế hóa quan điểm của Đảng và các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường an toàn cho người lao động, đồng thời đảm bảo quyền làm việc và lao động công bằng của mọi công dân.

Tại phiên họp nhóm, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí đưa ra 15 khuyến nghị tập trung vào 3 nội dung chính bao gồm: (i) thúc đẩy nhận thức về an toàn vệ sinh lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động tại tiếp nhận và nước phái cử lao động; (ii) vai trò của các bên nhằm tăng cường việc tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và đảm bảo thanh tra lao động hiệu quả; (iii) tăng cường sự phối hợp giữa nước tiếp nhận và phái cử nhằm tăng cường việc tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và đảm bảo thanh tra lao động hiệu quả.

Đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các nội dung của Diễn đàn, đồng thời cũng mong muốn vấn đề an toàn vệ sinh lao động và thanh tra lao động cho người lao động di cư cần được đưa vào nội dung của các cơ chế hiện có trong ASEAN như Hội nghịASEAN-OSHNET, Hội nghị thanh tra lao động ASEAN nhằm góp phần đảm bảo việc bảo vệ tốt hơn nhóm đối tượng này.

(Trích nguồn từ Cổng thông tin ASEAN Việt Nam)