Liên kết

Chương trình hành động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bàn hành kèm theo Quyết định số 1783/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động hội nhập quốc