Liên kết

Hợp tác song phương

Trên cơ sở kế thừa, phát triển và tăng cường mở rộng quan hệ với các loại hình đối tác quốc tế, kể  từ thời gian của thời kỳ “hậu cấm vận “ chuyển sang từng bước hội nhập với khu vực và quốc tế, gắn liền với quá trình chủ động đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước, mối quan hệ hợp tác song phương với các nước về lao động và xã hội cũng được quan tâm thúc đẩy cả về hình thức và nội dung với định hướng theo các cam kết sâu, rộng hơn để có thể đáp ứng nhanh với yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập với thế giới.

Trong thời kỳ những năm 1980 mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực lao động chủ yếu dựa trên tinh thần “phân công lao động và nghĩa vụ thành viên” trong khuôn khổ của Hội đồng tương trợ kinh tế với các nước XHCN Đông Âu, các Hiệp định cam kết về hợp tác lao động nặng về một chiều đưa đi được thực hiện cũng chỉ  được thiết lập với 4/12 nước ( Liên xô, Đức, Tiệp Khắc và Bungari), bên cạnh các Hiệp định, thỏa thuận với một số quốc gia “ bạn bè” thuộc khu vực châu Phi (Angerie, Libia, Angola, Modambiq), Iraq. Mặc dù đã đem lại những kết quả nhất định cho các bên cam kết, nhưng còn thiếu tính đồng bộ toàn diện đối với các lĩnh vực liên quan chung về phát triển, mang nặng cơ chế tập trung, kế hoạch hóa.