Liên kết

Hợp tác đa phương

Kể sau khi sáp nhập 2 Bộ (Bộ Lao động và Bộ Thương binh và Xã hội) thành Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (từ ngày 28/8/1988), hợp tác đa phương trong lĩnh vực lao động và xã hội đã từng bước mở ra và phát triển mạnh mẽ, mở đầu bằng việc Việt Nam tái gia nhập Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) năm 1992 và đã tiếp nhận 1 dự án hợp tác đầu tiên với ILO về Xây dựng Bộ Luật Lao động của Việt Nam. Có thể nói rằng Hợp tác đa phương được mở rộng và phát triển thông qua