Liên kết

Khắc phục hậu quả bom mìn

Ô nhiễm bom mìn ảnh hưởng nặng nề đến tính mạng, đời sống, tài sản của nhân dân, đến phát triển kinh tế, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và môi trường, sự phát triển bền vững, hạn chế diện tích đất sinh hoạt, canh tác, gây nhiều tổn thất cho con người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Hàng năm Nhà nước phải chi hàng nghìn tỷ đồng cho rà phá bom mìn, cấp cứu, điều trị, hỗ trợ nạn nhân, tái hòa nhập cộng đồng, tái định cư.

Từ ngay sau chiến tranh đến nay, Chính phủ Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến việc khắc phục hậu quả bom mìn bao gồm cả 3 nội dung rà phá bom mìn, tái định cư phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng cho các nhạn nhân và tuyên truyền giáo dục phòng tránh bom mìn. Các công việc này được các Bộ ngành, địa phương triển khai tích cực và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, các bộ, ban ngành có liên quan và các địa phương đã tổ chức dò tìm, thu gom xử lý hàng triệu bom mìn, vật nổ các loại, giải phóng hàng trăm nghìn ha đất góp phần giảm thiểu tai nạn bom mìn, tái tạo quỹ đất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – trật tự môi trường an toàn cho nhân dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng tránh bom mìn, vận động sự ủng hộ, hỗ trợ của quốc tế cũng được Nhà nước và các Bộ, ngành đẩy mạnh. Nhiều nước, tổ chức quốc tế đã quan tâm đến công tác khắc phục bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Mục tiêu mà chúng ta hướng tới là Việt Nam trở thành quốc gia không còn tác động của bom mìn, vật nổ đối với sự phát triển kinh tế xã hội, tạo lập môi trường bảo đảm an toàn cho nhân dân sống tại các khu vực ô nhiễm bom mìn vào đời sống xã hội. Để đạt được điều đó cần sớm hoàn thành công tác điều tra khảo sát, đánh giá tác động và lập bản đồ, khoanh vùng khu vực ô nhiễm bom mìn trên toàn quốc. Tập trung giải quyết, khắc phục cơ bản hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại những vùng bị ô nhiễm nặng nề. Đặc biệt, tập trung rà phá bom mìn, khắc phục cơ bản hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại những tỉnh đã hoàn thành điều tra, khao sát, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn và những vùng bị ô nhiễm nặng nề. Xây dựng bộ quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia, thiết lập cơ sở quản lý dữ liệu liên quan và tổng hợp, thống kê hàng năm.

Ngăn ngừa và giảm đáng kể thương vong bằng cách nâng cao hiểu biết và nhận thức của nhân dân về nguy cơ tai nạn bom mìn thông qua các chương trình giáo dục phòng tránh bom mìn. Bảo đảm cho người dân tại các khu vực đó sinh sống và làm việc an toàn, tạo điều kiện hòa nhập hoàn toàn nạn nhân bom mìn vào xã hội thông qua chương trình hỗ trợ toàn diện cung cấp các dịch vụ y tế, xã hội và hướng nghiệp, tạo việc làm…

Để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, cần có những định hướng cụ thể sau:

Một là, cần có sự chỉ đạo chặt chẽ của Chính phủ, nhất là các Bộ chức năng, liên quan trực tiếp để gắn kết 3 công tác rà phá bom mìn, tuyên truyền giáo dục, hỗ trợ nạn nhân vào một hoạt động nhân đạo chung.

Hai là, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước và các địa phương, tạo sự ủng hộ rộng rãi của các cấp, các ngành và nhân dân. Cần tăng cường sự phối hợp liên ngành, tham mưu cho Chính phủ tạo cơ chế điều phối, xây dựng năng lực quốc gia và thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ quốc tế, bảo đảm đạt được các mục tiêu đề ra.

Ba là, cần có chiến lược xúc tiến vận động tài trợ trong và ngoài nước, tăng cường sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế trong việc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam và có cơ chế hợp tác quốc tế đầy đủ, toàn diện để huy động nguồn  lực cho công tác khắc phục bom mìn.

Với những định hướng trên cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, cần phải có kế hoạch và lộ trình khắc phục cơ bản hậu quả bom mìn sau chiến tranh, tạo điều kiện huy động mạnh hơn các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ rà phá bom mìn, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các chủ trương và mục tiêu quốc gia do Chính phủ đề ra.

Thứ hai, cần có cơ chế điều phối cấp quốc gia và tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành chủ quản và các bộ ngành, địa phương liên quan trong việc tuyên truyền, giáo dục phòng tránh bom mìn cho nhân dân, cấp cứu điều trị, hỗ trợ nạn nhân bom mìn, dạy nghề, tái hòa nhập cộng đồng, nghiên cứu, phát triển các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn…

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong nước, quốc tế để tạo sự ủng hộ, đóng góp vào việc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Tiếp tục tăng cường hợp tác song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ để vận động, thu hút tài trợ không hoàn lại, tài trợ nhân đạo, hỗ trợ phương tiện, kinh phí cho công việc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Hợp tác quốc tế để giải quyết hậu quả bom mìn sau chiến tranh sẽ góp phần tạo ra hình ảnh, sự thân thiện, tạo dấu ấn tốt đẹp của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong những chương trình quốc gia cụ thể, tạo ra tính nhân văn trong công việc khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.