Liên kết

Cam kết quốc tế

Trong 70 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn phấn đấu không mệt mỏi cho tình đoàn kết, quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa các dân tộc.

Ngay từ năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố: “Việt Nam muốn làm bạn với mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”. Ngày nay, tư tưởng lớn đó đã được Đảng và Nhà nước ta thể hiện bằng phương châm: “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”.

Hiện nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 180 trên tổng số 193 quốc gia thành viên tổ chức Liên Hợp Quốc; có quan hệ thương mại với gần 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, phát triển quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện với tất cả các nước phát triển và tham gia ngày càng rộng trong quan hệ với các trung tâm chính trị - kinh tế hàng đầu thế giới. Nước ta có vị thế và vai trò ngày càng cao tại tổ chức khu vực và quốc tế, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của tổ chức Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, ASEM, của Cộng đồng Pháp ngữ... Ta tiếp tục mở rộng quan hệ với hơn 700 tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGOs) với nhiều chính kiến và mối quan tâm khác nhau, nhưng đều chung mục tiêu mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam. Điều này cho thấy những chính sách đổi mới trong đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã và đang được bạn bè quốc tế quan tâm và hợp tác tích cực, mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự nghiệp phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.