Giới thiệu về VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI

 1. Giới thiệu về Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA)

Thông tin chung về Viện

 • Tên đơnvị: Viện Khoa học Lao động và Xã hội
 • Tên giao dịch tiếng Anh: Institute of Labour Science and Social Affairs (ILSSA)
 • Địa chỉ: Số 2, ĐinhLễ, HoànKiếm, HàNội, Việtnam
 • Điện thoại: 043 8242074                  FAX: 043 8269733
 • Website: http://www.ilssa.org.vn

Chứcnăng, nhiệmvụcủaViện

 •  

Viện Khoa học Lao động và Xã hội là đơn vị nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, nguời có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã  hội); quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ.

  Nhiệm vụ

 • Trình Bộ kế hoạch nghiên cứu khoa học, công nghệ dài hạn và hàng năm của Bộ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
 • Tổ chức nghiên cứu, cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
 • Thông tin, phân tích, dự báo về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
 • Điều tra, thống kê phục vụ nghiên cứu khoa học;
 • Quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng và các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ của Bộ; thường trực Hội đồng Khoa học của Bộ.
 • Tham gia xây dựng chiến lược, đề án, kế hoạch, quy hoạch 5 năm, chương trình Mục tiêu Quốc gia, chính sách về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tham gia phản biện khoa học, đánh giá các chương trình, kế hoạch, dự án, chính sách, công trình nghiên cứu của Bộ.
 • Tổ chức, liên kết đào tạo tiến sỹ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực lao động và xã hội theo quy định của pháp luật.
 • Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành lao động, thương binh và xã hội.
 • Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cơ quan trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực lao động và xã hội theo quy định của pháp luật và của Bộ.
 • Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, nghiên cứu khoa học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

2. Thông tin liên lạc chi tiết của Ban điều phối dự án của ILSSA

 1. Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng, ViệnKhoahọc Lao động và Xã hội

Tel: 0913.383.942

Email:nguyenlanhuong1060@yahoo.com

      2. Nguyễn Thị BíchThuý, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lao động nữ và giới

Tel: 0912.178.079

Email:thuytienanh2004@gmail.com

      3. Nguyễn Bao Cường, Phó giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Lao động nữ và giới

Tel: 0913.378.597

Email: ngbaocuong@yahoo.com

      4. Hoàng Thu Hằng, Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Lao động nữ và giới

Tel: 0984.868.579

Email: hanght88@yahoo.com.vn

      3. Thông tin ngắn tóm tắt về sản phẩm và các tin tức mới nhất về dự án

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Lồng ghép bình đẳng giới trong pháp luật và chính sách hướng tới việc làm bền vững ở Việt Nam”, được sự đồng ý của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội phối hợp với Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha (AECID) thực hiện những hoạt động sau:

 1. Xây dựng Bộ công cụ Lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật – lĩnh vực Lao động – Xã hội

Bộcôngcụ được xây dựng với các mục tiêu: (i) Cung cấp kiến thức, kỹ năng căn bản về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; (ii) Cung cấp một công cụ kỹ thuật để thực hiện LGG vào quá trình xây dựng văn bản QPPL, cụ thể là luật pháp, chính sách trong lĩnh vực lao động - xã hội.

Đối tượng sử dụng của Bộ công cụ này bao gồm: (i) Các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội; (ii) Cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cấp trung ương và cấp tỉnh; (iii) Các nhà hoạch định chính sách, cán bộ cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ nghiên cứu trong các ngành/lĩnh vực khác có thể tham khảo tài liệu này.

2. Xây dựng Bộ công cụ đánh giá nhanh việc làm bền vững trong các chương trình/chính sách phát triển của ngành/địa phương - lĩnh vực Lao động – Xã hội

Mục đích của Bộ công cụ là rà soát, đánh giá nhanh về việc lồng ghép, mức độ quan tâm hoặc tính đến các yếu tố của việc làm bền vững và/hoặc đóng góp cho mục tiêu việc làm bền vững của các chính sách, chương trình thuộc ngành lao động – xã hội, trên cơ sở đó đưa ra các gợi ý để thúc đẩy tính nhất quán trong chính sách và chương trình, các biện pháp thực hiện tiếp theo hướng tới mục tiêu việc làm đầy đủ, năng suất và bền vững cho tất cả mọi người.

Tài liệu được xây dựng trên cơ sở kế thừa, rút gọn và Việt hóa, sắp xếp các đề mục “Bộ công cụ Lồng ghép việc làm và việc làm bền vững - áp dụng ở cấp quốc gia” năm 2008 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) (gọi tắt là Bộ cụ việc làm bền vững ILO – T4DW.ILO) để phù hợp hơn với cách hiểu của Việt Nam và cấp độ đánh giá (áp dụng cho ngành Lao động xã hội các cấp).

Đối tượng sử dụng: (i) Các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý các cấp, người ra quyết định ban hành các chính sách hoặc kế hoạch phát triển tổng thể ngành, địa phương, hoặc chương trình khung, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nói chung; (i) Các cơ quan, tổ chức kinh tế - xã hội, chính trị; (iii) Các nhà nghiên cứu, chuyên gia có thể xem xét, vận dụng bộ công cụ này trong quá trình phân tích, nghiên cứu, phản biện xã hội; (iv) Tổ chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động;(v) Các tổ chức có liên quan khác có thể sử dụng để tăng cường nhận thức về việc làm và việc làm bền vững.

3. Xây dựng báo cáo “Phân tích nguyên nhân khoảng cách tiền lương theo giới ở Việt Nam giai đoạn 2004-2014”

Hiện ILSSA đang trong quá trình hoàn thiện báo cáo. Báo cáo đã được gửi sang PMU và tổ chức Hội thảo tham vấn các cơ quan/tổ chức có liên quan lấy ý kiến để hoàn thiện báo cáo. Báo cáo được xây dựng với mục tiêu mô tả thực trạng khoảng cách tiền lương theo giới ở Việt Nam, xác định và phân tích các nguyên nhân chính dẫn đến khoảng cách tiền lương theo giới tại Việt Nam giai đoạn 2004-2014, trên cơ sở đó khuyến nghị chính sách phù hợp nhằm thu hẹp khoảng cách tiền lương theo giới, góp phần thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực tiền lương ở Việt Nam.

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm: (i) Rà soát, phân tích, tổng hợp tài liệu; (ii) Phương pháp nghiên cứu thống kê; (iii) Phương pháp phân tích định lượng; (iv) Phương pháp nghiên cứu định tính: Phương pháp nghiên cứu định tính được áp dụng cho phần nghiên cứu thực địa tại Đồng Nai nhằm kiểm chứng và khẳng định các kết quả nghiên cứu định lượng.

Hạn chế của nghiên cứu là (i) Việc thu thập thông tin thực địa chỉ tiến hành ở 01 tỉnh nên chưa phản ánh bao quát được hết những vấn đề, nguyên nhân về khoảng cách tiền lương giữa lao động nữ và lao động nam ở toàn bộ các tỉnh/thành phố trong cả nước; (ii) Nhiều nội dung trong nghiên cứu phải dựa vào các nguồn số liệu, tài liệu thứ cấp, sơ cấp. Tuy nhiên, nhiều số liệu, tư liệu không được phân tách theo giới tính, vì vậy khó khăn trong việc tính toán, phân tích; (iii) Việc sử dụng các bộ số liệu điều ra quốc gia như VHLSS, LFS,... của Tổng cục Thống kê để phân tích trong báo cáo cũng phần nào còn hạn chế do thông tin về tiền lương và thu nhập của người lao động chưa được đầy đủ, chính xác.

 

 

 

C T T T T T T
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31