Liên kết

An sinh xã hội

Hội thảo trình bày kết quả nghiên cứu "Rào cản pháp luật và thực tiễn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an sinh xã hội"

Ngày 22 tháng 12 năm 2015, Tổ chức Oxfam công bố báo cáo nghiên cứu "Rào cản pháp luật và thực tiễn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an sinh xã hội". Hội thảo đã thu hút sự tham dự của đại diện Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế...