Links

Triển vọng, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong việc thực hiện SDGs về lĩnh vực lao động và xã hội

Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham dự và chia sẻ về các định hướng an sinh xã hội hiện nay của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh SDGs; từ đó phân tích các triển vọng, cơ hội và thách thức trong việc thực hiện SDGs về lĩnh vực lao động và an sinh xã hội. Theo đó, Việt Nam có nhieu thuận lợi trong lĩnh vực lao động và an sinh xã hội khi thực hiện SDGs vì các chính sách hiện nay của Việt Nam khá hội nhập với quốc tế, SDGs được chủ động lồng ghép vào việc xây dựng mới nhiều chương trình, dự án trong lĩnh vực của ngành. Bên cạnh đó, các thách thức về nguồn lực, về tính bền vững và hiệu quả của các chính sách dự án cũng là những vấn đề cần được quan tâm giải quyêt để đảm bảo đạt được các SDGs về lao động và An sinh xã hội đến năm 2030.
 
Hội thảo "Từ MDGs tới SDGs: Những vấn đề đặt ra đối với  Việt Nam và sự tham gia của các tổ chức nhân dân do Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam và tổ chức Action Aid tổ chức nhằm chia sẻ thông tin về kết quả và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các mục tiêu MDGs, nội hàm của các mục tiêu SDGs, từ đó xác dinh những nội dung mà các tổ chức nhân dân Việt Nam có thể tham gia cũng như phối hợp với các Bộ ngành liên quan và tổ chức quốc tế trong việc thực hiện SDGs./.