Links

Labour-Employment

 Thống kê lao động có việc làm theo loại hình kinh tế và lĩnh vực kinh tế 

 

Lao động có việc làm theo loại hình kinh tế
 
Hầu hết các lao động đang làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân (chiếm tỉ lệ 85,8%); lao động làm việc trong khu vực “kinh tế Nhà nước” chiếm 10,5%; còn khu vực “Có vốn đầu tư nước ngoài” chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (3,1%).
 
Bảng 4: Lao động có việc làm chia theo loại hình kinh tế

 

Loại hình kinh tế
Tổng số
% Nam trong tổng số
% Nữ trong tổng số
Tổng số
100,0
51,9
48,1
Nhà nước
10,5
55,1
44,9
Ngoài nhà nước
85,8
52,0
48,0
Có vốn đầu tư nước ngoài
3,1
36,1
63,9
Không xác định
0,6
51,1
48,9
Thành thị
100,0
52,2
47,8
Nhà nước
20,9
53,7
46,3
Ngoài nhà nước
73,7
52,6
47,4
Có vốn đầu tư nước ngoài
4,8
38,4
61,6
Không xác định
0,6
51,8
48,2
Nông thôn
100,0
51,7
48,3
Nhà nước
6,5
56,7
43,3
Ngoài nhà nước
90,5
51,9
48,1
Có vốn đầu tư nước ngoài
2,5
34,4
65,6
Không xác định
0,6
50,8
49,2

 

 Nguồn: Báo cáo Điều tra Lao động - Việc làm 6 tháng đầu năm 2011, Tổng cục Thống kê
 
Trong số lao động đang làm việc trong nền kinh tế, lao động làm công ăn lương chỉ chiếm 33,51%, trong khi lao động tự làm và lao động làm việc trong gia đình chiếm tới 62,82%.